Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 
Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του δικτυακού τόπου της www.pro.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες αφού διαβάσουν προσεκτικά τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου (site) www.pro.com.gr συνεπάγεται την πλήρη κατανόηση και αποδοχή των όρων αυτών.
 
Η  εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου της www.pro.com.gr υπηρεσίες, σελίδες, επιλογές και διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, ωστόσο την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.pro.com.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό) έχουν οι επισκέπτες, ενώ η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των επισκεπτών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Επίσης, οι επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.pro.com.gr.

1. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ – ΜΕΛΗ

Εφόσον οι επισκέπτες  επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του www.pro.com.gr  συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν σχετικά με τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Οι επισκέπτες  παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το www.pro.com.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το www.pro.com.gr  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του www.pro.com.gr κατανοούν και αποδέχονται ότι το www.pro.com.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το www.pro.com.gr και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του έχουν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του www.pro.com.gr εφόσον το περιεχόμενού τους είναι αντίθετο με τους παρόντες όρους χρήσης.  Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποζημιώσουν το www.pro.com.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη τυχόν προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων λόγω του περιεχομένου που οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη διαθέτουν για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του www.pro.com.gr.
 
Ειδικότερα στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του www.pro.com.gr παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες :

Σχόλια (Comments)

Στους επισκέπτες του www.pro.com.gr παρέχεται η δυνατότητα  υποβολής και εμφάνισης Σχολίων (Comments) σε όλες, ή σε επιλεγμένες σελίδες / κατηγορίες του περιεχομένου αυτού (π.χ. άρθρα, προϊόντα, υπηρεσίες, κ.λπ.). Όλοι οι επισκέπτες του site μπορούν να βλέπουν τα Σχόλια των άλλων επισκεπτών σε κάθε κατηγορία περιεχομένου με ημερολογιακή ταξινόμηση, αλλά μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν νέα σχόλια. Τα υποβαλλόμενα σχόλια από τα μέλη του www.pro.com.gr μπορούν να ελέγχονται (moderated) από την εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να εγκρίνονται (ή να απορρίπτονται) πριν αναρτηθούν στο www.pro.com.gr

Βαθμολογίες (Ratings)

Οι επισκέπτες του www.pro.com.gr έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν   Βαθμολογίες (Ratings) σε όλες, ή σε επιλεγμένες σελίδες / κατηγορίες του περιεχομένου αυτού (π.χ. άρθρα, προϊόντα, υπηρεσίες, κ.λπ.). Όλοι οι επισκέπτες του site μπορούν να βλέπουν τις Βαθμολογίες των άλλων επισκεπτών σε κάθε κατηγορία περιεχομένου με ημερολογιακή ταξινόμηση, αλλά μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν νέες Βαθμολογίες. Οι υποβαλλόμενες βαθμολογίες από τα μέλη του site μπορούν να ελέγχονται (moderated) από την εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να εγκρίνονται (ή να απορρίπτονται) πριν αναρτηθούν  στο site. 

Ψηφοφορίες (Polls)

Στους επισκέπτες του www.pro.com.gr παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορίες (polls) σε όλες, ή σε επιλεγμένες σελίδες / κατηγορίες του περιεχομένου αυτού (π.χ. κεντρική σελίδα, σελίδες κατηγοριών, προϊόντων, υπηρεσιών, κ.λπ.).
Κάθε ψηφοφορία αποτελείται από μία ερώτηση και μία απάντηση πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Ο επισκέπτης βλέπει την ερώτηση και τις διαθέσιμες απαντήσεις και ψηφίζει επιλέγοντας τη δική του απάντηση. Οι απαντήσεις των επισκεπτών καταμετρούνται συνεχώς και εμφανίζονται με στατιστική απεικόνιση στον επισκέπτη αμέσως μετά την ψήφο του.

Newsletter

Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής Newsletter σε επιλεγμένη λίστα παραληπτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να «Εγγράφονται» (Subscribe) και να «Διαγράφονται» (Unsubscribe) κατ’ επιλογήν από τη λίστα παραληπτών του Newsletter.
 
2. ΑΠΟΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των κατά τα ανωτέρω αναφερόμενων και των εν γένει προσφερομένων υπηρεσιών του www.pro.com.gr για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει τα χρηστά ήθη, την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Ψευδή ή παραπλανητική δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη/μέλους ή αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Οποιασδήποτε μορφής αλλοίωση των αναγνωριστικών των επισκεπτών/χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του www.pro.com.gr.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.   

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.pro.com.gr, ή παράβαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, της νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.pro.com.gr

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)
 
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη/μέλους με  τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.pro.com.gr   και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που ενδεχομένως να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το www.pro.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες/ μέλη του.

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.pro.com.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο www.pro.com.gr για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του www.pro.com.gr να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το www.pro.com.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.
 
4. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες/ μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.pro.com.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει παρόντες όρους χρήσης.
 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.pro.com.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και  σήματα της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το  www.pro.com.gr  χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.pro.com.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του  www.pro.com.gr.

6. ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία υποστούν επισκέπτες/χρήστες/μέλη των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.pro.com.gr  στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εγγυάται ότι το www.pro.com.gr  ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.pro.com.gr       αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του  www.pro.com.gr   και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.pro.com.gr,  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων είναι ή καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.pro.com.gr  υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει). Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.pro.com.gr.